ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 12 มิถุนายน 2566

รายงานผลการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวภัณฑิลา ภู่ระหงษ์