ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 14 มิถุนายน 2566

ตรวจราชการและติดตามประเมินผลนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศน.จังหวัดอ่างทอง (10 ม.ค.66)

 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวภัณฑิลา ภู่ระหงษ์