ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 14 มิถุนายน 2566

ตรวจราชการและติดตามประเมินผลนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศน.อ.ไชโย (13 มี.ค.66)

 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวภัณฑิลา ภู่ระหงษ์