ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 06 มิถุนายน 2566

การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวรัท พฤกษาทวีกุล) ณ โรงเรียนบ้านหนองหาน (วันครู 2502) อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศ