ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 16 มีนาคม 2566

การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวรัท พฤกษาทวีกุล) ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ