ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 15 มิถุนายน 2566

รายงานผลการตรวจราชการและติดตามผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบที่ 1)

 บันทึข้อมูลโดย: ศน.องอาจ ดีประดวง