ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 19 มิถุนายน 2566

รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10 กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวกัลมสรณ์ วงศ์พิสมล