ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 30 พฤษภาคม 2566

รายงานการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีพิเศษ (22 พ.ค. 66) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา77 (บ้านเนินสันติ)

 บันทึข้อมูลโดย: นายสามารถ พันคง