ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 23 มิถุนายน 2566

รายงานสรุปผลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒

 บันทึข้อมูลโดย: นางสกุลรัตน์ ธรรมแสง