ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 02 กรกฎาคม 2566

รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวสุทธิมาศ อภิรักษ์วณิชย์