รายการจังหวัด [ อำนาจเจริญ ]

MOE CODE ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
1237050001 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเสนางคนิคม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1237050000 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเสนางคนิคม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1337066401 วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ
1337016101 วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดการตรวจราชการ