ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 31 สิงหาคม 2566

รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 บันทึข้อมูลโดย: นางวิลาวัณย์ สิทธิประเสริฐ