ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 13 กันยายน 2566

รายงานสรุปผลการตรวจราชการตามนโยบายเฉพาะด้าน (Agenda Based) นโยบายการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานศึกษาธิการภาค 12

 บันทึข้อมูลโดย: นางสกุลรัตน์ ธรรมแสง