ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 15 กันยายน 2566

รายงานสรุปผลการตรวจราชการตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา สำนักงานศึกษาธิการภาค 16

 บันทึข้อมูลโดย: นางพรจรรย์ พัชรมณี ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์