ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 15 กันยายน 2566

รายงานผลการตรวจราชการและติดตามฯ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2566

 บันทึข้อมูลโดย: นายชัยวรา หอมสุด นักวิชาการศึกษา