ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 07 กันยายน 2566

สรุปรายงานการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ระหว่างวันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2566)

 บันทึข้อมูลโดย: นายกฤษฎา อนันทปัญญสุทธิ์