ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 19 กันยายน 2566

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรณีปกติ) รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 3

 บันทึข้อมูลโดย: นายสุกิจ บัวแพง กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล