ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 27 ธันวาคม 2565

สรุปรายงานการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2565)

 บันทึข้อมูลโดย: นายกฤษฎา อนันทปัญญสุทธิ์