ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 31 มกราคม 2566

สรุปรายงานการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ระหว่างวันที่ 20 - 25 มกราคม 2566)

 บันทึข้อมูลโดย: นายกฤษฎา อนันทปัญญสุทธิ์