ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 15 พฤษภาคม 2566

สรุปรายงานการลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2566)

 บันทึข้อมูลโดย: นายกฤษฎา อนันทปัญญสุทธิ์