ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 24 พฤษภาคม 2566

การตรวจราชการติดตามนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวศิริมา นุ้ยไม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ