ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 23 มิถุนายน 2566

ลงระยะที่ 1วันที่15กุมภาพันธ์2566 จุดเน้นนโยบาย1.1 การดำเนินงานตามแผนมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรในการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่

 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวสมเพียร เทียนทอง