เลือกข้อมูลที่ต้องการ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ รอบการตรวจที่

ระดับการศึกษา ช่วงอายุ 3-17
(ทร.14)
จำนวนประชากร
ช่วงอายุ 3-17
(ทร.14)
สัดส่วนผู้เรียนเทียบประชากรวัยเรียน
สพป. สพม. สศศ. สช. สอศ. อื่นๆ…….
อปท. พม. พละตชด. รร.กีฬา พศ. สกอ.
นักเรียนรวม
จำนวน(คน) คิดเป็น
ร้อยละ
จำนวน(คน) คิดเป็น
ร้อยละ
จำนวน(คน) สศศ. คิดเป็น
ร้อยละ
จำนวน(คน) คิดเป็น
ร้อยละ
จำนวน(คน) สอศ. คิดเป็น
ร้อยละ
จำนวน(คน) คิดเป็น
ร้อยละ
จำนวน(คน) คิดเป็น
ร้อยละ
อนุบาล 1 อายุ 3 ปี 626,129 70,226 11% 51 0% 225 0% 166,445 27% 236,947 38%
อนุบาล 2 อายุ 4 ปี 650,594 401,173 62% 103 0% 437 0% 191,987 30% 593,700 91%
อนุบาล 3 อายุ 5 ปี 688,647 426,943 62% 136 0% 233 0% 198,240 29% 625,552 91%
ประถมศึกษาปีที่ 1 อายุ 6 ปี 703,616 530,515 75% 279 0% 1,574 0% 196,266 28% 728,634 104%
ประถมศึกษาปีที่ 2 อายุ 7 ปี 751,800 520,830 69% 322 0% 1,915 0% 192,604 26% 715,671 95%
ประถมศึกษาปีที่ 3 อายุ 8 ปี 738,038 494,933 67% 286 0% 2,222 0% 176,754 24% 674,195 91%
ประถมศึกษาปีที่ 4 อายุ 9 ปี 712,595 507,049 71% 314 0% 2,590 0% 174,249 24% 684,202 96%
ประถมศึกษาปีที่ 5 อายุ 10 ปี 731,931 510,171 70% 389 0% 2,765 0% 175,132 24% 688,457 94%
ประถมศึกษาปีที่ 6 อายุ 11 ปี 734,602 517,796 70% 425 0% 3,130 0% 175,051 24% 696,402 95%
มัธยมศึกษาปีที่ 1 อายุ 12 ปี 748,966 172,712 23% 405,552 54% 6,624 1% 116,509 16% 701,397 94%
มัธยมศึกษาปีที่ 2 อายุ 13 ปี 743,472 166,294 22% 394,598 53% 6,307 1% 112,972 15% 680,171 91%
มัธยมศึกษาปีที่ 3 อายุ 14 ปี 751,399 156,432 21% 392,330 52% 5,941 1% 106,917 14% 661,620 88%
มัธยมศึกษาปีที่ 4 /ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 อายุ 15 ปี 758,970 4,471 1% 326,716 1% 4,585 0% 58,767 8% 238,768 31% 634,708 84%
มัธยมศึกษาปีที่ 5 /ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 อายุ 16 ปี 736,237 3,659 0% 303,916 1% 3,796 0% 53,242 7%% 195,358 27% 561,226 76%
มัธยมศึกษาปีที่ 6 /ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 อายุ 17 ปี 738,671 3,311 0% 291,581 1% 3,418 0% 49,881 7% 210,423 28% 559,843 76%
รวม 10,815,667 4,486,515 41% 2,120,714 20% 45,931 0% 2,145,016 20% 644,549 6% 9,442,725 87%