เลือกข้อมูลที่ต้องการ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ รอบการตรวจที่

นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม
4.3 การส่งเสริมเด็กปฐมวัยสุขภาวะ และโภชนาการ
ตารางที่ 30 แสดงจำนวนเด็กปฐมวัยที่มีสุขภาวะและโภชนาการสมวัยตามเกณฑ์มาตรฐาน
คำชี้แจง
เด็กปฐมวัยอายุ 3 - 6 ปี (ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่1) มีการเจริญเติบโตสมวัย โดยมีน้ำหนักตัวเหมาะสมวัย และส่วนสูงสมสัดส่วน ตามเกณฑ์มาตราฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2562
ปีการศึกษา 2563 ศธภ./ศธจ.

รอบการตรวจที่ 1 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : เปิดให้บันทึกข้อมูล