เลือกข้อมูลที่ต้องการ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ รอบการตรวจที่

นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม
4.4 การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
ตารางที่ 31 แสดงจำนวนเด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
คำชี้แจง
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552 จำแนกประเภทของความพิการไว้ 9 ประเภท ดังนี้
1. บุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
2. บกพร่องทางการได้ยิน
3. บกพร่องทางสติปัญญา
4. บกพร่องทางร่างกายหรือเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ
5. บกพร่องทางการเรียนรู้
6. บกพร่องทางการพูดและภาษา
7. บกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
8. ออทิสติก
9. พิการซ้อน
ปีการศึกษา 2563 ศธภ./ศธจ.

รอบการตรวจที่ 1 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : เปิดให้บันทึกข้อมูล