เลือกข้อมูลที่ต้องการ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ รอบการตรวจที่

นโยบายที่ 3 นโยบายการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
3.5 การเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสื่อสารและเพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ
ตารางที่ 23 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพในระดับดีขึ้นไป
คำชี้แจง
การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ หมายถึง การจัดการเรียน
การสอนรายวิชาภาษาอังกฤษของสถานศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพ โดยเน้นทักษะการฟัง การพูด การอ่านและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต
ปีการศึกษา 2563 ศธภ./ศธจ.

รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : เปิดให้บันทึกข้อมูล