เลือกข้อมูลที่ต้องการ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ รอบการตรวจที่

นโยบายที่ 3 นโยบายการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
3.7 การส่งเสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น
ตารางที่ 25 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ (ระดับประถมศึกษาที่ 1–3)
คำชี้แจง
การส่งเสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น คือ การส่งเสริมทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยให้ผู้เรียนระดับประถมศึกษาที่ 1–3 อ่านออกเขียนได้ และผู้เรียนในระดับประถมศึกษาที่ 4–6 อ่านคล่องเขียนคล่อง เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้วิชาอื่นต่อไป
ปีการศึกษา 2563 ศธภ./ศธจ.

รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล