เลือกข้อมูลที่ต้องการ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ รอบการตรวจที่

นโยบายที่ 2 นโยบายการสร้างความ สามารถในการแข่งขัน

2.1 การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
ตารางที่ 4 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

คำชี้แจง
ผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ผ่านการเรียนในหลักสูตรรายวิชาเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ หรือผ่านการดำเนินธุรกิจในโครงการหารายได้ระหว่างเรียน หรือผ่านการดำเนินธุรกิจในรายวิชาโครงการที่สามารถนำไปใช้ประกอบธุรกิจได้ด้วยตนเอง ซึ่งการติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการในสถานศึกษาให้แก่ผู้เรียน จะพิจารณาจากร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ จำแนกตามระดับการศึกษา และประเภทวิชา เนื่องจากในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง มีประเภทวิชาที่แตกต่างกัน จึงแยกการเก็บข้อมูลเป็น 2 ตาราง
ปีการศึกษา 2563 ศธภ./ศธจ.

รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : เปิดให้บันทึกข้อมูล