เลือกข้อมูลที่ต้องการ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ รอบการตรวจที่

นโยบายที่ 2 นโยบายการสร้างความ สามารถในการแข่งขัน

2.1 การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในภูมิภาค
ตารางที่ 7 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาตามความต้องการของสถานประกอบการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

คำชี้แจง
การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะตามที่สถานประกอบการต้องการ ดังนั้นเพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มีการพัฒนาผู้เรียนตามความต้องการของสถานประกอบการ จึงจะพิจารณาจากร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาตามความต้องการของสถานประกอบการ จำแนกตามประเภทวิชา โดยได้แบ่งเป็นตัวชี้วัดย่อย 2 ตัว
ปีการศึกษา 2563 ศธภ./ศธจ.

รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : เปิดให้บันทึกข้อมูล