เลือกข้อมูลที่ต้องการ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ รอบการตรวจที่

นโยบายที่ 5 การปรับสมดุลและการบริหารจัดการภาครัฐ
5.2 สถานศึกษามีการสร้างความร่วมมือกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และองค์กร และชุมชนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (6 รูปแบบกิจกรรม)
ตารางที่ 33 แสดงจำนวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัย และพ่อแม่ ผู้ปกครอง องค์กร และชุมชนมีส่วนร่วมในการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
คำชี้แจง
ตามหลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ในช่วงอายุ 3-6 ปี กำหนดให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก ในการจัดประสบการณ์โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางให้พ่อ แม่ ครอบครัว ชุมชน มีส่วนร่วมทั้งการวางแผน การสนับสนุน สื่อ แหล่งเรียนรู้ การเข้าร่วมกิจกรรมและการประเมินพัฒนาการ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบที่สอดคล้องกับหลักการเรียนรู้ของสมอง ใน 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.กิจกรรมเสรี 2.กิจกรรมสร้างสรรค์ 3.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 4.กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 5.กิจกรรมกลางแจ้ง และ 6.กิจกรรมเกมการศึกษา