เลือกข้อมูลที่ต้องการ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ รอบการตรวจที่

นโยบายที่ 2 นโยบายการสร้างความ สามารถในการแข่งขัน

2.2 การผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ตารางที่ 8 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาที่ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม

คำชี้แจง
การผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยให้สถานศึกษาทราบและมีการจัดทำฐานข้อมูลการผลิตกำลังคนด้านอาชีวศึกษาตามความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พิจารณาจากข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (เดือนพฤษภาคม 2563) และข้อมูลจำนวนความต้องการแรงงานจากศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Big Data) (เดือนเมษายน – กันยายน 2563)
ปีการศึกษา 2563 ศธภ./ศธจ.

รอบการตรวจที่ 1 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : เปิดให้บันทึกข้อมูล