เลือกข้อมูลที่ต้องการ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ รอบการตรวจที่

นโยบายที่ 3 นโยบายการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
3.6 การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)
ตารางที่ 24 แสดงจำนวนและร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)
คำชี้แจง
การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม) คือ การจัดการเรียนรู้ภาษาอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2563 ศธภ./ศธจ.

รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : เปิดให้บันทึกข้อมูล