เลือกข้อมูลที่ต้องการ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ รอบการตรวจที่

นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม
4.1 การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ
ตารางที่ 27 แสดงจำนวนและร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งเสริมการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้หรือเป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้
คำชี้แจง
ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ หมายถึง แพลตฟอร์มที่จัดการระบบการเรียนที่ยืดหยุ่นรองรับ
กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายพร้อมที่จะปรับไปสู่กลยุทธ์การเรียนการสอนแบบใหม่ ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะตามสมถรรณะที่เหมาะสมให้ผู้ใช้เข้าถึงและการเรียนรู้ร่วมกัน ลดความเหลื่อมล้ำ เช่น การขาดแคลนครูในพื้นที่การศึกษาห่างไกล
ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ เป็นโครงการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลักที่ 8 เรื่องการปฏิรูปกระบวนการการเรียนรู้ ด้วยการนำดิจิทัลแพลตฟอร์มมาใช้ โดย สป. ได้จัดทำโครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ขึ้น และเมื่อเสร็จจะมีการอบรมนำร่องให้กับครูผู้สอน จำนวน 400 คน จากสังกัด สพฐ. สช. กศน. สอศ. ใน 6 จังหวัดพื้นที่นวัตกรรม ซึ่งจะจัดอบรมการใช้งานในช่วงเดือนเมษายน 2563 และเมื่ออบรมเสร็จแล้วจะมีการติดตามการนำไปใช้ ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพในระยะต่อไป
ปีการศึกษา 2563 ศธภ./ศธจ.

รอบการตรวจที่ 1 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : เปิดให้บันทึกข้อมูล