เลือกข้อมูลที่ต้องการ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ รอบการตรวจที่

นโยบายที่ 5 การปรับสมดุลและการบริหารจัดการภาครัฐ
5.1 โครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ
ตารางที่ 32 แสดงจำนวนและร้อยละของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลที่มีการพัฒนาสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านส่งเสริมการศึกษา และด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน
คำชี้แจง
ใช้ข้อมูลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ในปีการศึกษา 2562 ที่ได้มีการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านส่งเสริมการศึกษา และด้านการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน ของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน