เลือกข้อมูลที่ต้องการ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ รอบการตรวจที่

นโยบายที่ 3 นโยบายการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
3.5 การเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสื่อสารและเพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ
ตารางที่ 21 แสดงจำนวนและร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษ (EP/MEP/IEP)
คำชี้แจง
การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสาร หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษของแต่ละสถานศึกษา ซึ่งสอนทักษะในการสื่อสาร ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
การจัดการศึกษาห้องเรียนพิเศษ ประกอบด้วย
• ห้องเรียน EP (English Program) เป็นห้องเรียนที่เน้นการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ และมีบางวิชาที่เรียนเป็นภาษาไทย เช่น วิชาภาษาไทย วิชาพละ เป็นต้น
• ห้องเรียน MEP (Mini English Program) เป็นห้องเรียนที่เน้นการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ และมีหลายวิชาที่เรียนเป็นภาษาไทย
• ห้องเรียน IEP (Intensive English Program) เป็นห้องเรียนที่เน้นการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2563 ศธภ./ศธจ.

รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล