เลือกข้อมูลที่ต้องการ

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ รอบการตรวจที่

นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในสังคม
4.2 การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาเด็กปฐมวัย
ตารางที่ 29 แสดงสัดส่วนของนักเรียนระดับอนุบาล 1-3 ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี
คำชี้แจง
1. ใช้จำนวนประชากรจากทะเบียนราษฎร์จากฐานข้อมูลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและนำจำนวนนักเรียนปฐมวัยจากหน่วยงานการศึกษาที่ได้จัดการศึกษาระดับปฐมวัยมาเปรียบเทียบสัดส่วน
2. ตัวชี้วัดนี้ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลกลาง จากการจัดเก็บข้อมูลปีการศึกษา 2562 จำนวนประชากรตามช่วงอายุ ทร.14 จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และจำนวนนักเรียนระดับปฐมวัย 3 - 5 ปี จากหน่วยงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร สป.ศธ. หน่วยงานในระดับพื้นที่ไม่ต้องกรอกข้อมูล
ปีการศึกษา 2563 ศธภ./ศธจ.

รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล