ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย ปีการศึกษา 2561

คำชี้แจง
1. ใช้จำนวนสถานศึกษาที่ใช้หลักสูตร/การเรียนการสอนปฐมวัย เพื่อพัฒนาการเด็กให้สมวัยและพร้อมเข้ารับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2. ตัวชี้วัดนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในระบบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จะเป็นการนำข้อมูลปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2562

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 4

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 4

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 5

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 5
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562
Notice: Undefined variable: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 34

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_round_active.inc.php on line 2

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_round_active.inc.php on line 4

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_round_active.inc.php on line 4