ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

นโยบายที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 2.1 สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (อนุบาล 3-5) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี

คำชี้แจง
1. ใช้จำนวนประชากรจากทะเบียนราษฎร์จากฐานข้อมูลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและนำจำนวนนักเรียนปฐมวัยจากหน่วยงานการศึกษาที่ได้จัดการศึกษาระดับปฐมวัยมาเปรียบเทียบสัดส่วน
2. ตัวชี้วัดนี้ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลกลาง จากการจัดเก็บข้อมูลปีการศึกษา 2561 จำนวนประชากรตามช่วงอายุ
ทร.14 จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (30 ธ.ค. 61) และจำนวนนักเรียนระดับปฐมวัย 3-5 ปี จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร สป.ศธ. (10 มิถุนายน 62) หน่วยงานในระดับพื้นที่ไม่ต้องกรอกข้อมูล
3. นำข้อมูลในปีการศึกษา 2561 มีอยู่ในฐานข้อมูลเดิม เทียบกับข้อมูลปีการศึกษา 2562

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 4

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 4

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 5

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 5
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562
Notice: Undefined variable: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 34

Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_round_active.inc.php on line 2

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_round_active.inc.php on line 4

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_round_active.inc.php on line 4

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 6

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 8

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 10

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม
Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 93
ทั้งประเทศ รอบการตรวจที่


Notice: Undefined variable: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy021.php on line 63