ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ รอบการตรวจที่

นโยบายที่ 6 การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค

ตัวชี้วัดที่ 6.1 สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสามารถขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดและภาค สู่การปฏิบัติได้

คำชี้แจง
สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สามารถขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดและภาค สู่การปฏิบัติได้ ตามประเด็นการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดและภาค
รอบการตรวจที่ 1 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562