ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ รอบการตรวจที่

นโยบายที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละของนักเรียนตกหล่นและนักเรียนออกกลางคัน

คำชี้แจง
1. ใช้จำนวนประชากรที่อยู่ในวัยแรงงานที่มีอายุ 15-17 ปี จากทะเบียนราษฎร์จากฐานข้อมูลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและจำนวนนักเรียนตามระดับการศึกษาจากหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดมาเปรียบเทียบ
2. ตัวชี้วัดนี้ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลกลาง โดยใช้ข้อมูลจำนวนประชากรตามช่วงอายุ 15-17 ปี (ทร.14)
จากกระทรวงมหาดไทย (30 ธ.ค. 61) และจำนวนนักเรียนเข้าลงทะเบียนเข้าเรียนในสถานศึกษาตามระดับการศึกษาสายสามัญ ม.4-ม.6/สายอาชีพ ปวช.1-ปวช.3 จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร สป.ศธ.
(10 มิถุนายน 62) หน่วยงานในระดับพื้นที่ไม่ต้องกรอกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 ศธภ./ศธจ. รอบการตรวจที่ 1 : ไม่ต้องกรอกข้อมูล

ก่อนประถมศึกษา

ประเภทการออกกลางคัน จำนวนนักเรียนแยกตามสังกัดปีการศึกษา 2561
ระดับ : ก่อนประถมศึกษา
สพฐ. สช. สอศ. สกอ. กทม. อปท. อื่นๆ รวม
จำนวน
(คน)
จำนวน
(คน)
จำนวน
(คน)
จำนวน
(คน)
จำนวน
(คน)
จำนวน
(คน)
จำนวน
(คน)
จำนวน
(คน)
คิดเป็น
ร้อยละ
1.มีปัญหาการปรับตัว 2 106 0 0 0 0 0 108 2.71
2.สมรส 0 1 0 0 0 0 0 1 0.03
3.ต้องคดี/ถูกจับ 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
4.เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ 1 0 0 0 0 0 0 1 0.03
5.หาเลี้ยงครอบครัว 0 17 0 0 0 0 0 17 0.43
6.อพยพตามผู้ปกครอง 29 0 0 0 0 0 0 29 0.73
7.ฐานะยากจน 1 103 0 0 0 0 0 104 2.61
8.มีปัญหาครอบครัว 1 276 0 0 0 0 0 277 6.94
9.อื่นๆ 0 3,452 0 0 0 0 0 3,452 86.54
รวม 34 3,955 0 0 0 0 0 3989 100

ประถมศึกษา

ประเภทการออกกลางคัน จำนวนนักเรียนแยกตามสังกัดปีการศึกษา 2561
ระดับ : ประถมศึกษา
สพฐ. สช. สอศ. สกอ. กทม. อปท. อื่นๆ รวม
จำนวน
(คน)
จำนวน
(คน)
จำนวน
(คน)
จำนวน
(คน)
จำนวน
(คน)
จำนวน
(คน)
จำนวน
(คน)
จำนวน
(คน)
คิดเป็น
ร้อยละ
1.มีปัญหาการปรับตัว 146 235 0 0 0 0 0 381 7.65
2.สมรส 58 0 0 0 0 0 0 58 1.16
3.ต้องคดี/ถูกจับ 4 0 0 0 0 0 0 4 0.08
4.เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ 57 0 0 0 0 0 0 57 1.14
5.หาเลี้ยงครอบครัว 125 19 0 0 0 0 0 144 2.89
6.อพยพตามผู้ปกครอง 1,167 0 0 0 0 0 0 1,167 23.43
7.ฐานะยากจน 30 175 0 0 0 0 0 205 4.12
8.มีปัญหาครอบครัว 169 327 0 0 0 0 0 496 9.96
9.อื่นๆ 0 2,469 0 0 0 0 0 2,469 49.57
รวม 1,756 3,225 0 0 0 0 0 4981 100

มัธยมศึกษาตอนต้น

ประเภทการออกกลางคัน จำนวนนักเรียนแยกตามสังกัดปีการศึกษา 2561
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนต้น
สพฐ. สช. สอศ. สกอ. กทม. อปท. อื่นๆ รวม
จำนวน
(คน)
จำนวน
(คน)
จำนวน
(คน)
จำนวน
(คน)
จำนวน
(คน)
จำนวน
(คน)
จำนวน
(คน)
จำนวน
(คน)
คิดเป็น
ร้อยละ
1.มีปัญหาการปรับตัว 838 481 0 0 0 0 0 1,319 13.58
2.สมรส 378 36 0 0 0 0 0 414 4.26
3.ต้องคดี/ถูกจับ 26 5 0 0 0 0 0 31 0.32
4.เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ 57 0 0 0 0 0 0 57 0.59
5.หาเลี้ยงครอบครัว 450 68 0 0 0 0 0 518 5.33
6.อพยพตามผู้ปกครอง 886 0 0 0 0 0 0 886 9.12
7.ฐานะยากจน 849 102 0 0 0 0 0 951 9.79
8.มีปัญหาครอบครัว 0 285 0 0 0 0 0 285 2.93
9.อื่นๆ 123 5,131 0 0 0 0 0 5,254 54.08
รวม 3,607 6,108 0 0 0 0 0 9715 100

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ประเภทการออกกลางคัน จำนวนนักเรียนแยกตามสังกัดปีการศึกษา 2561
ระดับ : มัธยมศึกษาตอนปลาย
สพฐ. สช. สอศ. สกอ. กทม. อปท. อื่นๆ รวม
จำนวน
(คน)
จำนวน
(คน)
จำนวน
(คน)
จำนวน
(คน)
จำนวน
(คน)
จำนวน
(คน)
จำนวน
(คน)
จำนวน
(คน)
คิดเป็น
ร้อยละ
1.มีปัญหาการปรับตัว 1,241 184 0 0 0 0 0 1,425 19.82
2.สมรส 430 75 0 0 0 0 0 505 7.03
3.ต้องคดี/ถูกจับ 25 0 0 0 0 0 0 25 0.35
4.เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ 52 0 0 0 0 0 0 52 0.72
5.หาเลี้ยงครอบครัว 1,217 79 0 0 0 0 0 1,296 18.03
6.อพยพตามผู้ปกครอง 454 0 0 0 0 0 0 454 6.32
7.ฐานะยากจน 171 35 0 0 0 0 0 206 2.87
8.มีปัญหาครอบครัว 718 104 0 0 0 0 0 822 11.44
9.อื่นๆ 0 2,403 0 0 0 0 0 2,403 33.43
รวม 4,308 2,880 0 0 0 0 0 7188 100