ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562


Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 6

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 8

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 10

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม
Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 93
ทั้งประเทศ รอบการตรวจที่

นโยบายที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 2.8 ผู้เรียนมีการเรียนรู้ผ่านระบบ ETV

คำชี้แจง
ใช้จำนวนนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ผ่านระบบ ETV
ปีการศึกษา 2562
Notice: Undefined index: province in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy028.php on line 59
ศธภ./ศธจ.
รอบการตรวจที่ 1

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy028.php on line 76

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy028.php on line 78

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy028.php on line 78

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy028.php on line 216

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy028.php on line 218

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy028.php on line 218

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy028.php on line 268
หน่วยงาน ปีการศึกษา2561 ปีการศึกษา2562
จำนวนผู้เรียนตามเป้าหมาย(คน) ผู้เรียนมีการเรียนรู้ผ่านระบบ ETV จำนวนผู้เรียนตามเป้าหมาย(คน) ผู้เรียนมีการเรียนรู้ผ่านระบบ ETV
จำนวน คิดเป็นร้อยละ จำนวน คิดเป็นร้อยละ
ศึกษาธิการภาค กรุงเทพมหานคร000.00000.00
ศึกษาธิการภาค 123,64712,35952.2625,75113,38951.99
ศึกษาธิการภาค 232,90723,22470.5722,69712,05553.11
ศึกษาธิการภาค 327,44022,27081.1624,68521,82688.42
ศึกษาธิการภาค 414,68011,62879.216,8085,38379.07
ศึกษาธิการภาค 532,70027,54584.2427,82724,63288.52
ศึกษาธิการภาค 63,4323,432100.008,5744,62153.90
ศึกษาธิการภาค 724,96318,87275.6024,39311,56747.42
ศึกษาธิการภาค 822,92913,34558.2024,46120,20982.62
ศึกษาธิการภาค 925,16616,67366.2512,6267,57960.03
ศึกษาธิการภาค 1019,59213,41268.4629,67020,64369.58
ศึกษาธิการภาค 116,9736,973100.0017,29115,15187.62
ศึกษาธิการภาค 1262,60937,99260.6836,70014,68040.00
ศึกษาธิการภาค 1314,9922,82218.8220,74920,749100.00
ศึกษาธิการภาค 1436,60923,66864.658,7258,71599.89
ศึกษาธิการภาค 157,5847,584100.0012,4759,01272.24
ศึกษาธิการภาค 1617,77910,96861.6920,19811,97959.31
ศึกษาธิการภาค 1718,14916,54991.1811,4929,89286.08
ศึกษาธิการภาค 1834,25719,22456.1230,12922,75975.54
รวม 426,408 288,540 67.67 365,251 254,841 69.77