ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562


Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 6

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 8

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 10

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม
Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 93
ทั้งประเทศ รอบการตรวจที่

นโยบายที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 2.9 สัดส่วนนักเรียนต่อครูผู้สอนที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

คำชี้แจง
ใช้จำนวนครูผู้สอนในสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเปรียบเทียบกับความสามารถที่สถานศึกษาสามารถรับนักเรียน
ปีการศึกษา 2562
Notice: Undefined index: province in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy029.php on line 47
ศธภ./ศธจ.
รอบการตรวจที่ 1 : ไม่ต้องกรอกข้อมูล ิ

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy029.php on line 63

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy029.php on line 65

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy029.php on line 65

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy029.php on line 190

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy029.php on line 192

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy029.php on line 192

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy029.php on line 252
หน่วยงาน สัดส่วน (นักเรียน ต่อ ครู)
สพป. สพม. สศศ.
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
(ขยายโอกาส)
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย
ศึกษาธิการภาค กรุงเทพมหานคร nan nan nan nan nan nan nan
ศึกษาธิการภาค 1 1.01 7.48 23.36 22.05 inf inf inf
ศึกษาธิการภาค 2 2.83 7.59 14.82 13.58 59.40 84.56 48.57
ศึกษาธิการภาค 3 0.49 4.67 18.88 15.52 nan inf inf
ศึกษาธิการภาค 4 1.20 9.30 19.72 17.35 nan inf inf
ศึกษาธิการภาค 5 0.46 3.72 17.94 15.56 nan inf inf
ศึกษาธิการภาค 6 1.40 10.13 16.99 15.33 0.00 115.54 45.78
ศึกษาธิการภาค 7 1.00 4.92 19.70 15.32 nan inf inf
ศึกษาธิการภาค 8 1.29 7.61 17.76 17.86 nan inf inf
ศึกษาธิการภาค 9 1.55 8.18 18.17 15.45 nan inf 283.00
ศึกษาธิการภาค 10 0.16 4.44 18.29 15.20 nan inf 252.50
ศึกษาธิการภาค 11 0.47 5.07 19.39 14.94 0.00 44.75 59.00
ศึกษาธิการภาค 12 0.09 2.25 18.00 14.19 0.00 76.73 45.73
ศึกษาธิการภาค 13 0.16 2.61 18.19 15.14 0.00 48.00 22.00
ศึกษาธิการภาค 14 0.65 3.00 17.44 15.92 0.00 84.00 78.07
ศึกษาธิการภาค 15 0.75 2.43 18.62 15.52 138.00 1,453.50 530.40
ศึกษาธิการภาค 16 0.54 2.30 20.26 15.76 0.00 39.34 18.79
ศึกษาธิการภาค 17 0.71 3.59 18.19 15.60 nan 1,296.00 inf
ศึกษาธิการภาค 18 0.61 4.37 18.67 15.34 nan inf inf
เฉลี่ย ร้อยละ 0.74 4.31 17.94 15.39 7.66 147.82 84.00