ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ รอบการตรวจที่

นโยบายที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ตัวชี้วัดที่ 4.4 ร้อยละของหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐ

คำชี้แจง
การส่งเสริม สนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ชุมชน สถาบัน/องค์กรต่างๆ รวมถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง ต่อสถานศึกษาทุกๆ สังกัด
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 1)
หน่วยงาน จำนวนโรงเรียนทั้งหมด (แห่ง) จำนวนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ/เอกชนที่มีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐ (แห่ง) คิดเป็นร้อยละ
ศึกษาธิการภาค กรุงเทพมหานคร 0 0 nan
ศึกษาธิการภาค 1 1,200 878 73.17
ศึกษาธิการภาค 2 350 117 33.43
ศึกษาธิการภาค 3 1,135 285 25.11
ศึกษาธิการภาค 4 498 264 53.01
ศึกษาธิการภาค 5 1,819 934 51.35
ศึกษาธิการภาค 6 299 193 64.55
ศึกษาธิการภาค 7 674 163 24.18
ศึกษาธิการภาค 8 761 174 22.86
ศึกษาธิการภาค 9 682 1,052 154.25
ศึกษาธิการภาค 10 673 98 14.56
ศึกษาธิการภาค 11 676 92 13.61
ศึกษาธิการภาค 12 1,036 304 29.34
ศึกษาธิการภาค 13 1,417 815 57.52
ศึกษาธิการภาค 14 1,100 77 7.00
ศึกษาธิการภาค 15 209 196 93.78
ศึกษาธิการภาค 16 1,289 888 68.89
ศึกษาธิการภาค 17 575 349 60.70
ศึกษาธิการภาค 18 758 371 48.94
รวม 15,151 7,250 47.85