ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1.8 ร้อยละของสถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Civic Education)

คำชี้แจง
1. ใช้จำนวนสถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนสอน ให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการจัดการศึกษาเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education) , การปกครองในระบอบประชาธิปไตย , หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง , คุณธรรมจริยธรรม การสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาจิตสำนึกเยาวชนไทย วิธีพุทธ การสร้างเสริมศักยภาพในการเป็นพลเมืองอาเซียนและการเตรียม
สู่การเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืน และการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. ตัวชี้วัดนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในระบบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 4

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 4

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 5

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 5
รอบการตรวจที่ 1 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562
Notice: Undefined variable: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 34

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_round_active.inc.php on line 18

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_round_active.inc.php on line 18