ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1.9 ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

คำชี้แจง
1. สถานศึกษาดำเนินการตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561
2. ดำเนินการตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 1)

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ รอบการตรวจที่

สังกัด
ระดับ
สถานศึกษาทั้งหมด
(จำแนกตามระดับการศึกษา)
สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปฐมวัย
(แห่ง)
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (แห่ง)
อาชีวศึกษา
(แห่ง)
อุดมศึกษา
(แห่ง)
ปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา
จำนวน
(แห่ง)
ร้อยละ จำนวน
(แห่ง)
ร้อยละ จำนวน
(แห่ง)
ร้อยละ จำนวน
(แห่ง)
ร้อยละ
ศึกษาธิการภาค 1 1,381 1,596 51 4 1,382 100.07 1,590 99.62 48 94.12 11 275.00
ศึกษาธิการภาค 2 778 1,721 123 68 777 99.87 1,644 95.53 115 93.50 5 7.35
ศึกษาธิการภาค 3 1,177 1,138 25 0 2,005 170.35 1,408 123.73 25 100.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 4 552 620 17 0 552 100.00 620 100.00 17 100.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 5 2,091 2,423 29 37 1,831 87.57 2,133 88.03 27 93.10 37 100.00
ศึกษาธิการภาค 6 381 489 6 0 381 100.00 482 98.57 6 100.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 7 1,094 1,238 17 4 1,056 96.53 1,238 100.00 15 88.24 4 100.00
ศึกษาธิการภาค 8 692 946 58 20 610 88.15 860 90.91 58 100.00 22 110.00
ศึกษาธิการภาค 9 981 1,138 30 7 958 97.66 1,116 98.07 24 80.00 7 100.00
ศึกษาธิการภาค 10 998 1,166 22 5 998 100.00 1,157 99.23 33 150.00 5 100.00
ศึกษาธิการภาค 11 702 801 21 2 702 100.00 801 100.00 21 100.00 2 100.00
ศึกษาธิการภาค 12 2,041 9,383 18 0 2,174 106.52 3,363 35.84 16 88.89 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 13 2,150 2,302 31 0 2,150 100.00 2,302 100.00 31 100.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 14 1,112 1,211 25 4 1,112 100.00 1,211 100.00 16 64.00 4 100.00
ศึกษาธิการภาค 15 983 1,090 9 13 975 99.19 1,068 97.98 9 100.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 16 1,293 1,564 28 0 1,294 100.08 934 59.72 25 89.29 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 17 1,233 1,431 30 1 1,224 99.27 1,361 95.11 30 100.00 1 100.00
ศึกษาธิการภาค 18 1,467 1,600 25 1 1,444 98.43 1,613 100.81 25 100.00 1 100.00
รวม 21,106 31,857 565 166 21,625 102.46 24,901 78.16 541 95.75 99 59.64
สังกัด
ระดับ
สถานศึกษาทั้งหมด
(จำแนกตามระดับการศึกษา)
สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปฐมวัย
(แห่ง)
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (แห่ง)
อาชีวศึกษา
(แห่ง)
อุดมศึกษา
(แห่ง)
ปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา
จำนวน
(แห่ง)
ร้อยละ จำนวน
(แห่ง)
ร้อยละ จำนวน
(แห่ง)
ร้อยละ จำนวน
(แห่ง)
ร้อยละ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 19,804 27,346 20,383 102.92 20,627 75.43
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 2,021 1,950 96.49
สำนักงานการศึกษาเอกชน 2,053 2,605 1,970 95.96 2,397 92.02
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 591 567 95.94
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 19 46 119 18 94.74 44 95.65 58 48.74
กศน. 738 47 725 98.24 41 87.23
รวม 21,876 32,756 591 166 22,371 102.26 25,743 78.59 567 95.94 99 59.64