ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยวิธีการ Active Learning

คำชี้แจง
1. จัดเก็บจำนวนสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) และสถานศึกษามีการจัดทำนวัตกรรมการจัดเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง โดยนำมาเปรียบเทียบสัดส่วนกับสถานศึกษาทั้งหมดในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. ตัวชี้วัดนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในระบบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 4

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 4

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 5

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 5
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562
Notice: Undefined variable: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 34

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_round_active.inc.php on line 12

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_round_active.inc.php on line 12