ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1.5 ร้อยละของครูที่ผ่านการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR)

คำชี้แจง
1. จำนวนครูที่เข้ารับการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามแนวทาง CEFR และผ่านการทดสอบได้ในระดับใดบ้าง
2. ตัวชี้วัดนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในระบบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปีการศึกษา 2562 ศธภ./ศธจ. รอบการตรวจที่ 1

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ รอบการตรวจที่

จำนวนครูที่เข้ารับการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (CEFR) (คน) 0
ครูที่ผ่านการทดสอบ (CEFR) Below A1 (คน) 0
0%
ครูที่ผ่านการทดสอบ (CEFR) A1 (คน) 0
0%
ครูที่ผ่านการทดสอบ (CEFR) A2 (คน) 0
0%
ครูที่ผ่านการทดสอบ (CEFR) B1 (คน) 0
0%
ครูที่ผ่านการทดสอบ (CEFR) B2 (คน) 0
0%
ครูที่ผ่านการทดสอบ (CEFR) C1 (คน) 0
0%
ครูที่ผ่านการทดสอบ (CEFR) C2 (คน) 0
0%
สังกัด จำนวนครูที่เข้ารับการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (CEFR) (คน) ครูที่ผ่านการทดสอบ (CEFR) Below A1 ครูที่ผ่านการทดสอบ (CEFR) ระดับ A1 ครูที่ผ่านการทดสอบ (CEFR) ระดับ A2 ครูที่ผ่านการทดสอบ (CEFR) ระดับ B1 ครูที่ผ่านการทดสอบ (CEFR) ระดับ B2 ครูที่ผ่านการทดสอบ (CEFR) ระดับ C1 ครูที่ผ่านการทดสอบ (CEFR) ระดับ C2
จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ
ศึกษาธิการภาค 1 1,217 63 5.18 276 22.68 473 38.87 195 16.02 101 8.30 49 4.03 11 0.90
ศึกษาธิการภาค 2 1,771 87 4.91 234 13.21 663 37.44 458 25.86 225 12.70 81 4.57 25 1.41
ศึกษาธิการภาค 3 1,090 81 7.43 282 25.87 514 47.16 204 18.72 41 3.76 1 0.09 2 0.18
ศึกษาธิการภาค 4 702 31 4.42 140 19.94 343 48.86 130 18.52 42 5.98 5 0.71 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 5 2,261 124 5.48 687 30.38 1,152 50.95 302 13.36 52 2.30 13 0.57 7 0.31
ศึกษาธิการภาค 6 667 43 6.45 101 15.14 352 52.77 133 19.94 32 4.80 3 0.45 4 0.60
ศึกษาธิการภาค 7 779 61 7.83 214 27.47 351 45.06 106 13.61 53 6.80 0 0.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 8 2,080 772 37.12 206 9.90 377 18.13 275 13.22 45 2.16 1 0.05 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 9 727 41 5.64 199 27.37 396 54.47 76 10.45 11 1.51 4 0.55 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 10 1,841 124 6.74 309 16.78 666 36.18 268 14.56 46 2.50 8 0.43 2 0.11
ศึกษาธิการภาค 11 762 49 6.43 422 55.38 234 30.71 51 6.69 7 0.92 0 0.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 12 2,182 161 7.38 721 33.04 1,012 46.38 202 9.26 181 8.30 11 0.50 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 13 2,393 166 6.94 812 33.93 1,126 47.05 236 9.86 30 1.25 6 0.25 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 14 1,891 155 8.20 484 25.59 879 46.48 306 16.18 50 2.64 15 0.79 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 15 1,026 60 5.85 277 27.00 562 54.78 246 23.98 54 5.26 8 0.78 4 0.39
ศึกษาธิการภาค 16 1,881 67 3.56 343 18.23 926 49.23 437 23.23 93 4.94 6 0.32 4 0.21
ศึกษาธิการภาค 17 1,257 58 4.61 359 28.56 633 50.36 168 13.37 38 3.02 3 0.24 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 18 1,031 35 3.39 244 23.67 533 51.70 291 28.23 44 4.27 12 1.16 8 0.78
รวม 25,558 2,178 8.52 6,310 24.69 11,192 43.79 4,084 15.98 1,145 4.48 226 0.88 67 0.26
สังกัด จำนวนครูที่เข้ารับการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (CEFR) (คน) ครูที่ผ่านการทดสอบ (CEFR) Below A1 ครูที่ผ่านการทดสอบ (CEFR) ระดับ A1 ครูที่ผ่านการทดสอบ (CEFR) ระดับ A2 ครูที่ผ่านการทดสอบ (CEFR) ระดับ B1 ครูที่ผ่านการทดสอบ (CEFR) ระดับ B2 ครูที่ผ่านการทดสอบ (CEFR) ระดับ C1 ครูที่ผ่านการทดสอบ (CEFR) ระดับ C2
จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 16,635 1,827 10.98 5,423 32.60 6,908 41.53 1,615 9.71 386 2.32 82 0.49 27 0.16
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 8,362 150 1.79 747 8.93 4,139 49.50 2,410 28.82 719 8.60 131 1.57 27 0.32
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 407 107 26.29 105 25.80 128 31.45 51 12.53 37 9.09 11 2.70 13 3.19
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 28 1 3.57 5 17.86 14 50.00 5 17.86 2 7.14 0 0.00 0 0.00
กศน. 126 93 73.81 30 23.81 3 2.38 3 2.38 1 0.79 2 1.59 0 0.00
รวม 25,558 2,178 8.52 6,310 24.69 11,192 43.79 4,084 15.98 1,145 4.48 226 0.88 67 0.26