ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

คำชี้แจง
1. จัดเก็บข้อมูลจำนวนนักเรียน ชั้น ป.1 - ม.6 ที่เข้ารับการประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 และมีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ผ่านเกณฑ์และมีผลการประเมินในวิชาภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับดี ขึ้นไป ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 (ตามตารางเกณฑ์การวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ด้านล่าง)
2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประสาน หน่วยรับตรวจในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลผลการสอบของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 4

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 4

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 5

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 5
รอบการตรวจที่ 1 : เปิดให้บันทึกข้อมูล
รอบการตรวจที่ 2 : ไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562
Notice: Undefined variable: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_indicators_active.inc.php on line 34

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_round_active.inc.php on line 12

Notice: Undefined index: provinceID in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/show_round_active.inc.php on line 12