ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

นโยบายที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 1.6 ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

คำชี้แจง
1. จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ และจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ในระดับดีหรือดีเด่น ตามแนวทางของสถานศึกษาหรือต้นสังกัด เพื่อเปรียบเทียบกับฐานจำนวนนักเรียนทั้งหมด นำมาคิดสัดส่วนร้อยละที่จำเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาต่อไปในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
2. ตัวชี้วัดนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลในระบบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปีการศึกษา 2562 รอบการตรวจที่ 1

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 6

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 8

Notice: Undefined index: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 10

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม
Notice: Undefined index: edu_type in /var/www/html/sp_2562/spinfo/include/filtercluster.php on line 93
ทั้งประเทศ รอบการตรวจที่


Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy016.php on line 99
สังกัด จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 (คน) นักเรียน/นักศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ นักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ นักเรียน/นักศึกษาที่มีผลการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดับดี หรือดีเด่น หมายเหตุ
จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ
ศึกษาธิการภาค 1 392,570 5,433 1.38 321,648 81.93 238,387 60.72 1.ยอดนักเรียนไม่เท่ากัน
ศึกษาธิการภาค 2 612,339 21,428 3.50 533,751 87.17 438,233 71.57 1.ยอดนักเรียนไม่เท่ากัน
ศึกษาธิการภาค 3 274,336 5,970 2.18 243,363 88.71 177,678 64.77 1.ยอดนักเรียนไม่เท่ากัน
ศึกษาธิการภาค 4 176,856 19,648 11.11 157,208 88.89 111,004 62.77
ศึกษาธิการภาค 5 635,658 24,161 3.80 611,497 96.20 345,417 54.34
ศึกษาธิการภาค 6 93,405 43,670 46.75 49,735 53.25 34,064 36.47
ศึกษาธิการภาค 7 331,296 40,458 12.21 279,387 84.33 161,867 48.86 1.ยอดนักเรียนไม่เท่ากัน
ศึกษาธิการภาค 8 442,596 142,949 32.30 438,947 99.18 356,126 80.46 1.ยอดนักเรียนไม่เท่ากัน
ศึกษาธิการภาค 9 238,486 3,746 1.57 176,121 73.85 96,143 40.31 1.ยอดนักเรียนไม่เท่ากัน
ศึกษาธิการภาค 10 355,179 20,067 5.65 217,471 61.23 189,427 53.33 1.ยอดนักเรียนไม่เท่ากัน
ศึกษาธิการภาค 11 166,376 3,241 1.95 147,309 88.54 118,299 71.10 1.ยอดนักเรียนไม่เท่ากัน
ศึกษาธิการภาค 12 278,006 147 0.05 277,859 99.95 194,787 70.07
ศึกษาธิการภาค 13 487,523 17,057 3.50 460,582 94.47 182,725 37.48 1.ยอดนักเรียนไม่เท่ากัน
ศึกษาธิการภาค 14 278,196 16,311 5.86 261,885 94.14 99,150 35.64
ศึกษาธิการภาค 15 180,840 13,767 7.61 132,336 73.18 123,816 68.47 1.ยอดนักเรียนไม่เท่ากัน
ศึกษาธิการภาค 16 352,593 7,324 2.08 336,375 95.40 243,890 69.17 1.ยอดนักเรียนไม่เท่ากัน
ศึกษาธิการภาค 17 282,108 17,583 6.23 239,268 84.81 177,833 63.04 1.ยอดนักเรียนไม่เท่ากัน
ศึกษาธิการภาค 18 294,807 24,583 8.34 256,124 86.88 164,026 55.64 1.ยอดนักเรียนไม่เท่ากัน
รวม 5,873,170 427,543 7.28 5,140,866 87.53 3,452,872 58.79

Notice: Undefined variable: reo in /var/www/html/sp_2562/spinfo/_page/policy016.php on line 266
สังกัด จำนวนนักเรียน/นักศึกษา ทั้งหมด ปีการศึกษา 2561 (คน) นักเรียน/นักศึกษาที่ไม่ผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ นักเรียน/นักศึกษาที่ผ่านการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ นักเรียน/นักศึกษาที่มีผลการประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดับดี หรือดีเด่น หมายเหตุ
จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ จำนวน (คน) ร้อยละ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 2,604,010 106,564 4.09 2,308,887 88.67 1,469,411 56.43 1.ยอดนักเรียนไม่เท่ากัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 1,398,239 88,315 6.32 1,210,293 86.56 986,946 70.58 1.ยอดนักเรียนไม่เท่ากัน
สำนักงานการศึกษาเอกชน 831,432 77,218 9.29 766,440 92.18 542,094 65.20 1.ยอดนักเรียนไม่เท่ากัน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 314,396 58,818 18.71 271,742 86.43 146,040 46.45 1.ยอดนักเรียนไม่เท่ากัน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 20,721 1,106 5.34 19,605 94.61 15,087 72.81 1.ยอดนักเรียนไม่เท่ากัน
กศน. 704,372 95,522 13.56 563,899 80.06 293,294 41.64 1.ยอดนักเรียนไม่เท่ากัน
รวม 5,873,170 427,543 7.28 5,140,866 87.53 3,452,872 58.79