ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล 2562

สรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ รอบการตรวจที่

นโยบายที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของนักเรียนจากเครือข่ายช่องสัญญาณความเร็วสูงของโรงเรียน

คำชี้แจง
1. ใช้ผลการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของนักเรียนจากเครือข่ายช่องสัญญาณความเร็วสูง ปีการศึกษา 2561 - 2562
2. ตัวชี้วัดนี้ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลกลาง หน่วยงานในระดับพื้นที่ไม่ต้องกรอกข้อมูล
ปีการศึกษา 2562 รอบการตรวจที่ 1

ระดับการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของนักเรียนจากเครือข่ายช่องสัญญาณความเร็วสูง
ปีการศึกษา 2562 (รอบการตรวจที่ 1)
หน่วยงาน จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด ระดับการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของนักเรียนจากเครือข่ายช่องสัญญาณความเร็วสูงของโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
ระดับ 1 ร้อยละ ระดับ 2 ร้อยละ ระดับ 3 ร้อยละ ระดับ 4 ร้อยละ ระดับ 5 ร้อยละ
ศึกษาธิการภาค กรุงเทพมหานคร 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศึกษาธิการภาค 1 1,546 68 4.40 40 2.59 116 7.50 464 30.01 883 57.12
ศึกษาธิการภาค 2 1,148 103 8.97 48 4.18 92 8.01 203 17.68 684 59.58
ศึกษาธิการภาค 3 1,285 60 4.67 45 3.50 47 3.66 398 30.97 734 57.12
ศึกษาธิการภาค 4 716 15 2.09 36 5.03 42 5.87 185 25.84 441 61.59
ศึกษาธิการภาค 5 2,435 150 6.16 76 3.12 153 6.28 727 29.86 1,355 55.65
ศึกษาธิการภาค 6 1,071 48 4.48 32 2.99 48 4.48 245 22.88 698 65.17
ศึกษาธิการภาค 7 1,148 24 2.09 68 5.92 108 9.41 369 32.14 584 50.87
ศึกษาธิการภาค 8 893 66 7.39 41 4.59 78 8.73 205 22.96 496 55.54
ศึกษาธิการภาค 9 1,064 68 6.39 25 2.35 44 4.14 331 31.11 607 57.05
ศึกษาธิการภาค 10 2,259 154 6.82 141 6.24 186 8.23 734 32.49 1,060 46.92
ศึกษาธิการภาค 11 1,475 61 4.14 53 3.59 76 5.15 570 38.64 716 48.54
ศึกษาธิการภาค 12 3,230 226 7.00 210 6.50 308 9.54 1,212 37.52 1,289 39.91
ศึกษาธิการภาค 13 4,008 218 5.44 214 5.34 240 5.99 1,183 29.52 2,149 53.62
ศึกษาธิการภาค 14 2,807 104 3.71 141 5.02 198 7.05 1,016 36.20 1,341 47.77
ศึกษาธิการภาค 15 1,770 370 20.90 38 2.15 85 4.80 345 19.49 896 50.62
ศึกษาธิการภาค 16 1,578 282 17.87 61 3.87 84 5.32 411 26.05 765 48.48
ศึกษาธิการภาค 17 1,930 205 10.62 55 2.85 98 5.08 578 29.95 973 50.41
ศึกษาธิการภาค 18 1,592 79 4.96 75 4.71 74 4.65 491 30.84 885 55.59
รวม 31,955 2,301 7.20 1,399 4.38 2,077 6.50 9,667 30.25 16,556 51.81

จำแนกตามสังกัดของหน่วยงาน

หน่วยงาน จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด ระดับการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของนักเรียนจากเครือข่ายช่องสัญญาณความเร็วสูงของโรงเรียน ปีการศึกษา 2561
ระดับ 1 ร้อยละ ระดับ 2 ร้อยละ ระดับ 3 ร้อยละ ระดับ 4 ร้อยละ ระดับ 5 ร้อยละ
สพป. 27,570 2,210 8.02 976 3.54 1,377 4.99 8,771 31.81 14,504 52.61
สพม. 2,358 73 3.10 156 6.62 278 11.79 683 28.97 1,115 47.29
สช. 1,025 10 0.98 171 16.68 358 34.93 203 19.80 283 27.61
กศน. 1,002 8 0.80 96 9.58 64 6.39 10 1.00 654 65.27